Bơm chân không

Bơm chân không
Tạo chân không trong công nghệ sản xuất đường, giấy, tấm lợp…
Dùng để mồi bơm nước trục ngang…

.
.
.
.