Bơm hỗn lưu và hướng trục một cấp trục ngang

Bơm hỗn lưu và hướng trục một cấp trục ngang lưu lượng lớn
Dùng tưới tiêu nước trong nông nghiệp, thủy lợi, nuôi chồng thủy sản và các mục đích cấp thoát nước khác…

.
.
.
.