Bơm ly tâm nhiều cấp trục đứng

Bơm ly tâm nhiều cấp trục đứng
Dùng bơm nước giếng trong khai thác nước ngầm

.
.
.
.