Bơm trục đứng hút chất sệt: nước lẫn bùn – cát

Bơm trục đứng hút chất sệt: nước lẫn bùn – cát…
Bơm chất sệt như nước lẫn bùn – cát, nước thải, quặng trong xây dựng, khai khoáng và công nghiệp…

.
.
.
.