Bơm tuốc bin

Bơm tuốc bin
Dùng nguồn động lực từ tuốc pin nước. Bơm tưới và cấp nước cho miền núi

.
.
.
.